Pierre Carlet de Marivaux,   04. 02. 1688 - 12. 02. 1763