25. Juli

25. 07. 1844 - 25. 06. 1916, Thomas Eakins


25. 07. 1905 - 14. 08. 1994, Elias Canneti

02. 12. 1891 - 25. 07. 1969, Otto Dix